siclogo
siclogo Insjfiske

Om det svenska insjöfisket,
från dåtid till nutid


Någon fullständig kunskap över det svenska insjöfiskets omfattning finns inte. De officiella siffrorna innefattar fram till nu (2020) endast de yrkesfiskare som är licensierade. Fiskare som äger eget vatten kan fiska utan licens och de i statliga vatten nödvändiga tillstånden. Fiskeriverket (Föregångaren till Havs-och Vattenmyndigheten - HaV tillsammans med Jordbruksverket f.o.m.1/7 2011) har tidigare ej haft någon rutin för inhämtande av statistik från ej licensierade fiskare. Avsaknaden av statistik från yrkesmässigt fiske på privatägda vatten, sportfiske och husbehovsfiske är ett stort hinder vid arbetet med god förvaltning av våra vatten.

Insjöfisket regleras genom Fiskelag(1993:787),HaV:s föreskrifter och beslutade regler i enskilt ägda vatten.Lagen har uppdaterats 2013 och därefter ytterligare med smärre ändringar.

Total fångst för licensierade insjöfiskare brukar beroende på årsmån variera mellan 1500 – 2000 ton. Därtill kommer betesfisk, utplanteringar, fiskevårdande fångster med mera.

En stor andel av fångsten förädlas dessutom hos fiskeföretagen. Detta innebär ofta ett icke ringa antal arbetstillfällen för varje utgiven licens.

För den kalenderbitne kan noteras att beräknad fångst för 50 år sedan var ungefär tio gånger högre, 14.000 ton, förutom 350 000 tjog kräftor. (Detta motsvarade i sin tur 14 miljoner klor och därmed 560 kubikmeter snaps.), enär man vid denna tid nödgades inmundiga en klo per snaps.).
Den tiofaldiga minskningen under tidsperioden beror inte på försämrade fiskevatten, utan snarare på att färre sjöar brukas och att statistik numera fattas från delar av fisket.

Huvuddelen av fångsterna tages i Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Vättern. Ungefär 15% av infiskningen sker i mindre sjöar.

Viktigaste fiskarten är gös, som står för nära hälften av fångstvärdet. Kräftan står för en fjärdedel. Värdet på fångsterna kan noteras ha tredubblats de senaste tio åren. Värdeökningen beror på ett av flera skäl ökat intresse från konsumenterna.

En stor del av de svenska insjöfiskarena kombinerar fisket med beredning eller annan areell näring, vilket betyder mycket för bosättning och arbetsliv vid sjöarnas stränder.

Sjöarna är inbördes olika i sin fiskproduktion. Vänern är exempelvis producent av nästan all siklöja och löjrom från insjön och dessutom gös men lite mindre med kräfta. Vättern å andra sidan producerar 50% av all kräfta men knappt något av det som Vänern bjuder på.

För aktuell statistik hänvisas till 2001 års statistik, 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022.


Insjöfisket har varit mycket aktivt i utvecklandet av fiskemetoder som anses vara skonsamma mot bestånden. Sålunda används numera fyrkantsmaska i känsliga delar av bottengarn. Överenskommelse om att öka maskstolpsmått har exempelvis genomförts i Hjälmaren och flera andra sjöar är på väg mot detta mål. Även allmänhetens fiske med yrkesmässiga redskap innefattas av dessa regler. Utveckling av selekteringsmetoder för fisk som skall återsättas har nått stor framgång. Informationsmaterial om Svenskt Insjöfiske kan beställas hos förbundet.Fiskarenas vanligaste fiskar
och Sjömatsfrämjandets härliga recept:


Recept

abborre
braxen
gädda
gös
flodkräfta
signalkräfta
lake
röding
sik
siklöja
ålNågra av sjöarna (Wikipedia):


Vänern
Vättern- och på Vätternvårdsförbundets sida
Hjälmaren
Mälaren
Bolmen Bolmens Fiskevårdsområdesförening
Ringsjön
Vombsjön
Åsnen
Roxen Roxens Fiskevårdsområdesförening
Glan
Viken
Dättern
Ymsen
Sottern
Öljaren Öljarens Fiskevårdsområdesförening
Unnen
Rusken
Sommen Sommens FiskevårdsområdesföreningNågra välkända redskap (Wikipedia):


Bottengarn
Nät
Kräftbur
Fiskförvaring
Fiskförvaringsadministratör
Tillsynsmannens favorit
Reservdelslista för gösNågra välkända fiskar (Wikipedia)


Abborre
Brax
Gös
Gädda
Äkta kräfta
Havs d:o
Lake
Lax
Laskfixar
Röding
Sik
Siklöja
Ål
Öring

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]