siclogo
siclogo MscSic och Vänerns- Vätterns Fiskareförbund Egenkontrollprogram för Sikfisket i Vänern och Vättern
Vad innebär kontrollprogrammet?Dioxin är ett av de absolut giftigaste ämnen som förekommer i vår miljö. Ämnet fabriceras idag genom ofullständig förbränning, exempelvis i kommunernas sopförbränningsanläggningar. Gamla synder bl.a. från massaindustrin finns lagrat i sjöarnas bottensediment.

Av detta skäl har tidigare Sverige och senare Eu fastställt gränsvärden för giftet.
Gränsvärdet är i sig inte satt med tanke på den direkta toxiciteten, utan är ett utslag av Eu:s vilja att på sikt minska den totala exponeringen av strategiska skäl.
Detta förhållningssätt är i grunden positivt och tvingar på sikt vår industri till bot och bättring att rena sig från sina miljösynder.

Eu föreskriver att producenten skall visa att gifthalterna är acceptabla och ligger under eu:s gränsvärdenför att kunna försäljas på marknaden. Om man inte kan visa detta, så kan svensk myndighet meddela förbude gentemot fortsatt försäljning.

Genom ett kontrollprogram ger vi på sikt fisket möjlighet att kunna anpassa sig till leverans av gill vara, det vill säga fisk som har gifthalt under det värde som åsatts av EU som gällande gränsvärde.
Vi ger också myndigheter möjlighet att bedöma fisket och och dess provtagningar och vi ger på det sättet konsumenten möjlighet att lita på den fisk som köps.

Sic ansvarar för att kontrollmaterial införskaffas.

Den operativa delen ombesörjes av utomstående IVL- Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning och SLU-Aqua.

Kontrollprogrammet kan dessutom bli en mall för ytterligare kontrollprogram som omfattar flera arter och andra fiskevatten.Vid sidan om arbetet med Msc-certifiering såsom kvitto på hållbart fiske, kan egenkontrollprogrammet och provtagningarna bli en motsvarighet för produkternas kvalitet i konsumentledet.

Adekvata dokument som rör kontrollprogrammet finns på dioxinprojektets hemsida


Avtal och kostnader för deltagande


Deltagare får skriva under avtal för deltagande. Avtalet innebär att Sic förbinder sig att ge information till fiskaren så att denne kan känna sig trygg i att produkterna är bra. Fiskaren förbinder sig dels att följa de anvisningar om fisket som ges och förbinder sig även att hjälpa till att bestrida de kostnader som uppkommer för att upprätthålla kontrollprogrammet.
Den årliga kostnaden kommer f.n. att uppgå till Sek 5.000:- för fisken som betalt serviceavgift för bestridande av Sic:s kostnader. För utomstående efter avtal. Ansvarig för förvaltningen av sjöarna deltar tyvärr inte genom att bestrida kostnaderna.
Observera att kontrollprogrammet inte ger en fullständig garanti för fiske om myndigheterna upptäcker oegentligheter i vårt arbete, eller om halterna skulle visa sig vara höga.


Analysresultat finns lagrat på nationell databas hos ivl


Kontrollprogram för fisk som livsmedelsråvara
(Fyll i datum i ett brett spann från 2013 till dagens datum, så får du med alla resultaten på korrekt sätt)


Ytterligare information för deltagare i programmet


SIC:s medlemssida


Förteckning över fiskeföretag som deltar i kontrollprogrammet


Följande fiskeföretag har avtalat om deltagande i kontrollprogrammet för sikfiske i Vänern och Vättern och har accepterat att följa de råd och anvisningar som gör att försåld vara är fiskad på ett säkert sätt avseende dioxininnehåll.
Listan är uppdaterad 2018.03.10. Densamma kommer löpande att uppdateras efterhand som avtal inkommer.

SIC rekommenderar att Du undviker inköp hos fisken som inte är förtecknade nedan. Fisken enligt förteckning är däremot väl förtrogna med vad som gäller enligt regelveret.

10-301 Utgått
40-143 Bo-Gunnar Blom, Vänern
40-139 Bo Olsson, Vänern
40-141 Tommy Karlsson, Vänern
40-138 Johnny Sandberg, Vänern
40-127 Jörgen Karlsson, Vänern
10-300 Lennart Rogsberg, Vättern
40-297 Christer Ström, Vänern
40-140 Thommy Möller, Vänern
40-295 Mats Kjellgren, Vänern
10-201 Rolf Gustavsson, Vättern
10-203 Samuel Gustavsson, Vättern
40-319 Joakim Thunborg, Vänern
40-145 Boris Åström, Vänern
40-300 Michael Nylander, Vänern
40-142 Conny Gustafsson, Vänern
10-206 Berndt Grönlind, Vättern
10-000 Carléns Fisk, Vättern
10-101 Zeth Rylander, Habo

Information till kunder av sik. Informationen finns i pappersformat på varje försäljningsställe som deltar i kontrollprogrammet


Aktuell situation avseende fisket:


Kontrollprogrammet har visat att dioxinvärdena i sik från Vättern och delar av Vänern ligger under gränsvärdena som fastställts av EU.

Under 2017 - 2020 finns ekonomiska resurser att ta dioxin- och fetthaltsprover på sikpartier som du har för avsikt att röka och sälja inför sommaren. Du får inte sälja partier av fisk som inte provtagits.

Vi ber att du tar kontakt med kansliet för att få information om tillvägagångssätt för att genomföra detta. Proverna skall bland annat plomberas och avlämnas på särskilt ställe för vidare befordran. Plomberingar (om du inte redan fått sådana) finns att få hos kansliet.
Det är också viktigt att instruktioner sker på rätt sätt. Ta därför kontakt med kansliet innan du börjar fisket!


Dioxinprojektets hemsida


Länk till Dioxinprojektets hemsidaMsc


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]