siclogo
siclogo Insjfiske

Om Insjöfiskets organisationer,
från dåtid till nutid


Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) bildades den 19 mars 1937 efter önskemål från Fiskareförbunden i Vänern (bildat 1924), Vättern (1934), Mälaren (1934)och Hjälmaren (1935).

Syftet var att tillvarataga insjöfiskets ekonomiska och fackliga intressen. Detta syfte är fortfarande gällande.

Förbundet är politiskt obundet.

Vid sidan av SIC bildades dessutom Svenska Insjöfiskarenas Försäljningsförening u.p.a. Den här föreningen hade till syfte att "mottaga medlemmarnas fångster till försäljning, samt genom frysning lagra överskottsfisk samt att i övrigt medverka till fiskets ekonomiska och förvärvsorganisatoriska förbättrande". Denna förening finns dock ej kvar. SIC och Försäljningsföreningen hade sitt kontor på Vintervägen 19-21 i Stockholm. På samma gata (fast med nytt gatunamn) finns nu istället Stockholms Fiskauktion AB, vari Insjöfiskarena har ett stort intresse,

Före SIC:s bildande var allt insjö- och kustfiske sedan 1897 organiserat i Svenska Fiskareförbundet (från 1935 Svenska Fiskevårdsförbundet):

"Svenska Fiskareförbundet, hvars bildande beslöts vid Andra allmänna svenska fiskerikonferensen i Stockholm 16 juni 1897, har till ändamål att inom sig förena för fiskerinäringens framgång intresserade personer i syfte att arbeta för svenska fiskets främjande och spridande af intresse för denna näringsgren. Vid nämnda tillfälle utsågs en organisationskommitté, bestående af fiskeriinspektören R.Lundberg (ordf.), förste fiskeriassistenten F.Trybom (vice ordf. och sekreterare) och kaptenen frih. F. De Geer. Vid slutet af 1917 hade förbundet 639 medlemmar, nämligen 14 korresponderande, 29 ständiga och 596 årligt betalande, af vilka senare 7 voro fiskeriföreningar med ett sammanlagdt medlemsantal af omkr. 250. Förbundets organ är "Svensk fiskeritidskrift", som uppsattes 1893 af Lundberg och fr. o. m. 1907 redigeras af fiskeriintendenten T. Ekman. Förbundet har tagit initiativet till lösande af flera för vår fiskenäring viktiga frågor." (Nordisk Familjebok 1918).

Som husorgan för det svenska insjöfisket fanns sedan 1892 tidskriften Svensk Fiskeri Tidskrift. Tidskriften övertogs 1898 av förbundet, och var på sin tid den enda populärvetenskapliga tidskriften i landet. Den innehöll alltifrån förströelseartiklar till orginalartiklar på den tillämpade fiskevetenskapens område. Åren 1937-39 utgavs tidskriften under namnet Insjöfiskaren med säte i Köping, och från 1951 den i Drottningholm av Gösta Högström och Sture Larsson utgivna månadsskriften Insjöfisket. Tidskrifterna äro alla hädangångna och insjöfiskarena hänvisas numera till elektronikens värld genom medlemsinformation via e-post.

I Svenska Fiskareförbundet har inte bara SIC utan även fiskevattenägarnas och sportfiskets organisationer sina rötter. Dess säte var Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm. Noterbart är att exempelvis Hjälmarens Fiskareförbund så sent som 1955 utöver 120 yrkesfiskare även som medlemmar hade "ca 300 sport- och amatörfiskare". (Källor: Sv. Fiskelexikon 1955, Fiskar och Fiske i Norden 1942, SIC:s jub.skrift 1987, SLU:s hemsida)

Insjöfiskarenas AB är ett dotterbolag till SIC som driver omfattande arbete till fromma för fisket. Bolaget bedriver service i olika former till medlemmarna. Har dessutom en varierad projektverksamhet. Bolaget har sedan 2010 arbetat med att verkställa medlemmarnas vilja att ge ålbeståndet en chans att återhämta sig. Detta sker medelst fångst och flyttning av blankål förbi vandringshinder genom samarbete mellan Medlemmarna, Vattenfall, Statkraft och transportören Sejrbo & Son. En inte ringa ökning av glasålsinvandringen till våra kuster kan till del bero på detta arbete.

Projekt för utveckling av skonsamma fiskemetoder, gynnande av fiskproduktionen, förbättrad säkerhet för fiskare med mera har verkställts.

Avd 71 har varit insjöfiskets representation i SFR, Sveriges Fiskares Riksförbund. Samarbetet mellan insjöfisket och SFR formaliserades år 1950 då man insåg betydelsen av ömsesidig hjälp i fiskefrågor. Det gemensamma arbetet har blivit allt viktigare under årens lopp allteftersom den Urbaniserade Överhögheten vuxit i styrka och därmed förståelsen för areella näringar minskat. SFR:s Struktur har år 2015 ändrats från att vara en medlemsorganisation för personligt medlemskap till en samarbetsorganisation där andra fiskeorganisationer är medlemmar. I och med detta är insjöfiskarena enbart medlemmar i SIC. Avdelning 71 var i samband med detta avvecklad.

Styrelserna för SIC/SIC AB och avd 71 (intill avd 71:s nedläggning 2014) består av samma personer. Dock fördelas ordförandeskapet mellan de tre delarna mellan olika styrelseledamöter på lämpligt sätt för entusiasmens förkovran.

Fiskareförbund finns liksom vid SIC:s bildande i Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern. Dessutom har Södra avdelningen med övriga sjöar tillkommit genom sammanläggning av de mindre föreningarna i sydsverige; Östra, Skåne och Småland. SIC har vid förbundsstämman i maj 2015 beslutat om nya stadgar som innebär öppning för medlemskap för andra än insjöfiskare. Vid kongressen2024 kongress ändrades stadgarna innebärande årliga kongresser.

Sjöarnas föreningar (Fiskareförbunden) har alltid spelat en huvudroll i formandet av förbundets värdegrund och drivandet av de frågor som varit till fromma för insjöfisket.

Utbildning av insjöfiskare har fram till 2016 skett vid gymnasiet i Småländska Unnaryd, den enda skolan i sitt slag som haft riksintag av elever.

Vintervägen
Dr. Rudolf Lundberg
Fiskeriinspektör Filip Trybom
Om Insjöfiskarena i Nordisk Familjebok
SLU-Aqua Drottningholm

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund har haft följande ordföranden sedan starten:

Fiskmästare G.Arvidsson, Motala -1944
Greve Bengt Mörner, Esplunda -51
Rdm E.Jacobsson, Tobo -52
David Boman, Ekerö -57
Talman Gunnar Lodenius, Penningby -61
Talman Ivar Johansson, Ö.Husby -65
Rdm Torbjörn Fälldin, Ramvik -69
vakant v.ordf N.Nilsson, Vreta Kloster -71
Rdm Bertil Jonasson, Ekshärad -89
Förbundsordf. Bertil Johansson, Hjo-04
Sjökapten Roland Norlén, V.Frölunda -09
Mats Ingemarsson, Bolmsö -18
Mats Eriksson, Västerås


För SFR:s avd 71 (t.o.m till omorganisationen 2015)
M.Eriksson, Västerås

Bolagets ordförande
Mats Eriksson, Västerås

Och följande ombudsmän:

1941-73 Gösta Högström, Drottningholm
1973-79 Ulf Widén, Stockholm
1979-79 Ingemar Brännström, Stockholm
1980-85 Leif Harrysson, Tyresö
1985-89 Bertil Johansson
1995-04 Roland Norlén
2022-23 Per Pettersson

Förbundets sekreterare:

1967-69 Ing-Britt Malm, Stockholm
1969-94 Ruth Maurin, Enskede
1994-04 Roland Norlén
2010-11 Roland Norlén
2011-18 Mats Eriksson
2018- Maria Ingemarsson

Vd i SIC AB:
2008 2023 Mats Ingemarsson
2023- Per Pettersson

De första sextio åren fanns SIC:s kansli som tidigare nämnts i Stockholm. Därefter har detsamma följt ordförandens uppehållsort fram till 2018: Hjo, Västra Frölunda och för närvarande på Bolmsö i Smålands karga skogsbygd.

Insjöfiskarena i Tyskland
Centralförbundet för Fiskerihushållning (Finland)
Suomen Ammattikalastajaliitto ry (Finland)
Insjöfiskarena i Norge
Minnesskrift från förbundets 50-årsfirande
Tidningen Insjöfisket nr.2 1955: Synen på miljöförstöringen

Några av de sjöar där fiske bedrivs. Klicka på punkterna i kartan ....Världskarta


malaren
hjalmaren
Öljaren
Glan
Roxen
Ymsen
Vänern
Viken
Vättern
Unnen
Bolmen
Dättern
Rusken
Åsnen
Ringsjön
Vombsjön[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


http://www.insjofiskare.se/reserv9.php