siclogo
siclogo Insjfiske

MEDLEMSFÖRMÅNERUtveckling av fisket


Förbundets viktigaste uppgift är att kontinuerligt försöka påverka myndigheterna att anpassa reglerna för fisket och övriga regler för fiskeriföretag, så att fisket kan bedrivas så rationellt som möjligt.

FISKEREGLER
Viktiga frågor i många sjöar är när och var fisket får ske. Här kommer frågor om nätmaskor, när fisket är tillåtet m fl frågor in. Förbundet försöker att få så gynnsamma fiskeregler som möjligt, givetvis med hänsyn till att fisket måste förvaltas så att det kan bedrivas långsiktigt.

SKATTEREGLER OCH ANDRA REGLER
Förbundet arbetar för att skattesystemet skall anpassas till fisket och för att undvika krångliga skatteregler. En sådan fråga är fortsättningsvis arbeta för att återbetalningen av drivmedelsskatten bibehålls för fartyg som används i fisket.

MSC-CERTIFIERINGAR
Som medlem får du tillgång till de Msc-certifieringar som genomförs. Msc-certifieringarna innebär att insjöfisket har ökat värdet väsentligt senare år. Certifieringen ger trygghet för framtida möjlighet att sälja gös till ett bra pris.


Försäkringar


OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Varje medlem som inte har eget försäkringsskydd kan teckna sådan försäkring hos via Förbundet.
Villkor för försäkringen

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Aktiv medlem omfattas av en rättsskyddsförsäkring som avser fiskeverksamhetens alla tvister som avgörs i tingsrätt. Förbundet hjälper aktiv medlem att föra sin talan i domstol.

Medlem kan utnyttja det förmånliga försäkringspaket som tagits fram av Sveriges Fiskares Riksförbund, försäkringar som erfarenhetsmässigt varit till stor nytta för många yrkesfiskare.
Villkor för försäkringen


Kurser och Konferenser


Förbundets kurser och konferenser är till för att medlemmarnas avkastning av sitt fiskeföretag. Under senare åren har följande genomförts:

-Kurser i ekonomi och företagsfrågor.
-Kräftfiskekonferens.
-Livsmedelskurser.
-Studieresor.
-Säkerhetsutbildningar.
-Fastighetsbildning och fiskerätt.
-Nytta från alla de projekt som förbundet driver. Exempel på detta är värdeökning av produkterna genom Msc-certifiering, Lakeprojektet och Vild Vätterröding. Projektet med förbitransport av ål vid kraftverk, tillsammans med kraftindustrin, ger mervärde i omvärdens syn på insjöfisket.


Rådgivning


STATLIGA REGLER
Medlem får hjälp och råd vad avser vilka fiskeregler som gäller för olika fisken och vilka behörighetskrav som gäller för olika fiskefartyg (Fartyg är enligt sjölagen allt som kan flyta på vatten). Det finns behörighetskrav även i insjövatten.

FISKEARRENDEN
Vid problem med fiskearrenden får medlem kostnadsfria råd vad avser:
-Vilka regler som gäller.
-Avtalsmall för vattenägare.
-Hjälp med skrivelser mm i begränsad omfattning.

VATTEN/MILJÖMÅL
Anläggningar som kräver tillstånd enligt miljöbalken, hamnutbyggnader, ledningsdragningar m fl åtgärder, vilka försvårar eller hindrar yrkesfisket.

Aktiv medlem får hjälp att driva sina intressen och i de flesta fall hjälp att driva sitt ärende i miljödomstolarna.

ÖVRIGT
Vid övriga problem av rättslig karaktär, avseende fisket, kan insjöfiskets förbundsjurist i många fall hjälpa till. Alltid med kraftigt rabatterade priser!


Roland Norlén
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]