siclogo
siclogo

Stadgar, Strategidokument och Policy för Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund


Strategidokument för Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund
Policydokument för Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund


Stadgar för Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund
Förbundsstämma 2015-04-17, bilaga 4

Stadgar för Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund
802006-2512


§ 1 Ändamål
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) är en politiskt obunden organisation, med uppgift att tillvarata och gynna medlemmarnas intressen genom verksamheten i det helägda aktiebolaget Svenska Insjöfiskarenas AB eller på liknande sätt.

Till följd härav skall förbundet:
Verka för en god sammanhållning mellan svenska insjöfiskare
Företräda och förhandla för medlemmarna i frågor av gemensamt intresse både vad avser
nationella och internationella frågor
Arbeta för en god miljö i sjöar och andra vattendrag
Främja ett livskraftigt och hållbart fiske genom en god förvaltning.

§ 2. Verksamhetsområde
Förbundets verksamhetsområde är svenskt insjöfiske .

Förbundsstyrelsen kan utöka förbundets verksamhetsområde till att omfatta ett småskaligt yrkesfiske i närliggande havsområden för fiske efter arter som sammanfaller med övrigt insjöfiske, t ex ål.

§ 3 Avdelningar
Förbundets lokala verksamhet bedrivs genom avdelningar. Medlem i förbundet skall vara medlem i avdelning. Avdelnings geografiska område bestäms av förbundsstyrelsen.

Förbundet består av följande avdelningar

Mälarens Fiskarförbund
Hjälmarens Fiskarförbund
Vätterns Fiskarförbund
Vänerns Fiskarförbund
Södra Insjöfiskeföreningen

Förbundsstyrelsen kan i samråd med berörda avdelningar ändra antalet avdelningar och deras verksamhetsområden samt besluta om nya avdelningar

Avdelningarnas stadgar framgår av bilagda normalstadgar för avdelning. Avdelning som önskar ändra sina stadgar, skall skriftligen till förbundsstyrelsen, anmäla ändringen och hemställa om förbundets godkännande av stadgeändringen.

En av avdelningen beslutad stadgeändring får inte tillämpas förrän stadgeändringen godkänts av förbundet.

§ 4. Medlemskap
Yrkesfiskare inom förbundets verksamhetsområde kan beviljas medlemskap i förbundet. Även övriga för yrkesfisket intresserade personer kan beviljas medlemskap i förbundet.

Medlem, som gjort stora insatser för fisket, kan av förbundsstyrelsen utses till hedersmedlem.

Aktiv medlem är den som bedriver yrkesmässigt fiske. Förbundsstyrelsen fastställer infiskningsnivå för aktiv medlem.

Övriga medlemmar är passiva.

Medlemskap beviljas av avdelningsstyrelse eller Förbundsstyrelsen.

Person, som tidigare uteslutits ur förbundet, kan endast beviljas återinträde av förbundsstyrelsen. Medlem, som utträder eller utesluts ur förbundet, har inte rätt att utfå del av förbundets tillgångar.

§ 5. Medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställs av förbundets ordinarie kongress. Medlemsavgiften kan variera för olika medlemskategorier. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Aktiv medlem är skyldig att på begäran av förbundsstyrelsen teckna ett serviceavtal med Svenska Insjöfiskarenas AB och betala av bolagsstämman fastställd serviceavgift.

KONGRESS

§ 6 Kongress
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

§ 7 Ordinarie kongress
Ordinarie kongress hålls varje år före maj månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen fastställer.

Styrelsen skall under år då ordinarie kongress hålls, senast före den 15 januari, informera avdelningarna om tid för kongressen, samt erinra avdelningarna om rätten att lämna motioner till kongressen senast den 28 februari.

§ 8 Extra kongress
Extra kongress kan avhållas då
minst två tredjedelar av avdelningarna så påkallar
om revisorer så kräver
vid beslut av styrelsen.

Vid extra kongress får endast sådana ärenden förekomma som föranlett kongressens inkallande.

§ 9 Dagordning vid ordinarie kongress
Vid ordinarie kongress skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Val av funktionärer
3. Fråga om kongressen utlysts i stadgeenlig ordning
4. Styrelsens berättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Förslag från styrelsen
9. Motioner
10. Val av styrelseordförande

11. Val av vice styrelseordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av ersättare till styrelsen
14. Val av revisorer
15. Val av ersättare till revisorer
16. Val av valberedning
17. Övriga val
18. Fastställande av medlemsavgifter samt förslag till serviceavgifter i Svenska Insjöfiskarenas AB
19. Fastställande av bestämmelser för arvoden och traktamenten

Ärenden som inte upptagits på dagordningen, får om kongressen så beslutar, tas upp till behandling, men får inte föranleda beslut

§ 10. Ombud till kongress
Till ombud vid kongressen utses avdelningens ordförande samt ett ombud för varje påbörjat 5-tal aktiva medlemmar inom avdelningen. För varje ombud skall suppleant utses.

§ 11. Närvarorätt vid kongress
Förbundets styrelseledamöter, revisorer och anställda funktionärer har rätt att närvara vid kongressen och har yttranderätt i alla förekommande frågor. Styrelsens ledamöter har förslags- och rösträtt utom i frågor, som avser den gångna tidens förvaltning och val av revisorer.

Aktiv medlem har rätt att närvara och yttra sig vid kongressen. Övriga medlemmar har rätt att närvara vid kongressen.

§ 12. Rösträtt vid kongress
Varje ombud och annan röstberättigad deltagare har en röst. Rösträtt utövas personligen och omröstning sker öppet. Val förrättas med acklamation, om ingen begär val med slutna sedlar.

Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av förbundets ordförande, utom vid personval där valberedningens förslag gäller.

§ 13. Motionsrätt till kongress
Motionsrätt till ordinarie kongress tillkommer avdelningar och medlemmar.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari det år kongressen hålls.

§ 14. Kallelse till kongress
Kallelse till ordinarie kongress skall genom styrelsens försorg ske minst två veckor före kongressen utsändas till avdelningar samt valda ombud.

Ombud, avdelningar skall senast tillsammans med kallelsen få

• verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för kongressperioden
• revisionsberättelse
• motioner med styrelsens förslag till beslut
Se även § 7, 2 st. ovan

§ 15. Kallelse till extra kongress
Kallelse till extra kongress utsänds till avdelningarna och till de valda ombuden Sådan kallelse skall utsändas minst två veckor före den fastställda dagen för extrakongressens öppnande

STYRELSE

§ 16. Styrelsen
Styrelsen, som har sitt säte på plats styrelsen beslutar, utövar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med förbundets stadgar och av kongressen fattade beslut.

Styrelsen består av högst 7 ledamöter och högst 7 ersättare och väljs av förbundsstämman för den kommande kongressperioden.

Styrelseledamot eller ersättare skall vara medlem i regionförbundet, om inte kongressen aktivt väljer en person utanför medlemskåren till att ingå i styrelsen.

Ledamot eller ersättare som lämnar förbundet får ej kvarstå i styrelsen.

§ 17. Styrelsens konstituering
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott bestående av förbundsordföranden och högst tre (3) ledamöter.

Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare samt den eller de som har att teckna förbundets firma.

§ 18. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år. Den inkallas dessutom då ordföranden finner det nödvändigt, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter i angivet syfte anhåller därom.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt, dock gäller vid lika röstetal som beslut den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 19. Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger
att verkställa av kongressen fattade beslut
att arbeta för att insjöfiskarenas intressen tillvaratas
att företräda medlemmarna då så är påkallat
att förbereda ärenden, som skall förekomma vid kongressen
att förvalta förbundets tillgångar
att följa avdelningarnas verksamhet
att i övrigt fullgöra förbundets uppgifter.

att om kongressvald befattning blir ledig under kongressperioden utse ny
förtroendevald innehavare för återstående del av kongressperioden.
Finns ersättare vald ersätter den i första hand en ledig befattning.

§ 20. Instruktioner m m
Styrelsen skall utfärda erforderliga instruktioner för arbetet inom verksamhetsområdet. Styrelsen anställer erforderlig personal och fastställer löner och övriga anställningsvillkor för dessa.REVISORER
§ 21. Revisorer
Förbundet har kalenderår som räkenskapsår.

Förbundets räkenskaper och styrelsens verksamhet granskas av två revisorer, vilka jämte ersättare utses av ordinarie kongress för tiden till och med nästpåföljande ordinarie kongress.

Revision skall ske årligen inför upprättande av resultat- och balansräkningen för varje kalenderår. Revisionsberättelse skall varje kalenderår överlämnas till styrelsen före mars månads utgång nästa år.

Räkenskaperna jämte styrelsens berättelse skall senast 1 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning.


§ 22. Revisionsberättelse
Revision skall vara verkställd och revisionsberättelse avgiven senast den 31 mars.
Till ordinarie kongress överlämnar revisorerna en samlad berättelse för kongressperioden.

ÖVRIGT
§ 23. Uteslutning
Finner styrelsen efter undersökning eller på grund av övriga omständigheter att medlem överträtt förbundets stadgar, eller av ett i stadgeenlig ordning fattat beslut, skall styrelsen vidta de åtgärder som styrelsen finner erforderliga.

Finner styrelsen att medlem på sådant sätt överträtt stadgar eller beslut, eller eljest handlar illojalt eller motarbetat förbundets intressen eller ändamål, att vederbörande ej bör vara medlem i förbundet, kan styrelsen besluta att utesluta medlem ur förbundet.

Medlem, som inte accepterar styrelsens beslut om uteslutning, har rätt, att inom 30 dagar från det att beslutet delgavs medlemmen, skriftligen påkalla att beslutet skall underställas styrelsen för förnyad prövning.

Medlem kvarstår till dess styrelsen ånyo prövat beslutet.


§ 24 Tvister
Tvist mellan förbundet och enskild medlem hänskjuts till tingsrätten för förbundets säte. Tingsrättens dom kan inte överklagas.


§ 25 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas på ordinarie kongress om minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade är ense därom.

Ändring av stadgarna kan också ske genom beslut på två (2) på varandra följande kongresser. Den andra kongressen hålls tidigast två (2) och högst sex (6) månader efter den första kongressens avslutande.
§ 26 Upplösning av förbundet
Förbundet kan inte upplösas med mindre beslut därom fattas med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid två (2) på varandra följande kongresser, varav en skall vara ordinarie.

Skall förbundets verksamhet upphöra, fördelas tillgångarna mellan kvarvarande medlemmar i förhållande till deras under de senaste 5 åren inbetalade medlems- och serviceavgifter enligt § 5 i dessa stadgar eller användas till ändamål som den ordinarie kongressen beslutar om.--------------------------
Dessa stadgar har antagits på ordinarie förbundsstämma 2015-04-17


Normalstadgar för avdelning / sjöförbund anhängigt SICFörbundsstämma 2015-04-17, bilaga 5

Stadgar för avdelning inom Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC)

Avdelningens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

org.nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geografiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verksamhetsområde:


§ 1 Verksamhetsområde
Avdelningen, som är en självständig ekonomisk enhet, ingår i Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC). Avdelningen är en egen juridisk person som själv förvaltar själv sina tillgångar och själv svarar för sina skulder.

För avdelningen gäller SIC stadgar och av SIC i stadgenlig ordning fattade beslut, samt följande stadgar.

Enligt SIC:s stadgar avgörs avdelningens verksamhetsområde av SIC:s styrelse

§ 2 Ändamål
Avdelningen har till uppgift att:
verka för en fast sammanhållning mellan yrkesfiskare inom avdelningens område;
arbeta för att av avdelningen och SIC fattade beslut verkställs;
organisera samtliga yrkesfiskare boende inom avdelningens område;
tillsammans med SIC verka för medlemmarnas vidareutbildning inom fiskets område samt
främja medlemmarnas kulturella strävanden;
lokalt företräda fiskarna inför myndigheter och andra organisationer mm;
verka för sammanhållning mellan avdelningarna;

Avdelning kan även efter överenskommelse med SIC fullgöra andra uppgifter.

MEDLEMSKAP
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i SIC och avdelningen beviljas av avdelningens styrelse

Medlemskap kan beviljas yrkesfiskare och av yrkesfisket intresserad person inom avdelningens verksamhetsområde.

Person som uteslutits ur SIC får inte beviljas medlemskap av avdelningsstyrelse.

Medlem kan vara aktiv, passiv eller hedersmedlem.

Ansökan om medlemskap ställs till avdelningens styrelse, som skall avgöra frågan inom en
månad.

Utträde sker tre månader efter det att anmälan därom inkom till styrelsen.

Medlem som utträtt eller uteslutits äger inte rätt att utfå del i avdelningens tillgångar.

§ 4 Medlemsavgifter
Avdelningens årsmöte fastställer den årliga medlemsavgiften till avdelningen

AVDELNINGSMÖTE
§ 5 Avdelningsmöte
Avdelningsmötet är avdelningens högsta beslutande organ.

Ordinarie avdelningsmöte (årsmöte) hålls årligen senast före mars månads utgång.

Extra avdelningsmöte avhålls då styrelsen så beslutar eller då en tredjedel av avdelningens
medlemmar krävt ett extra avdelningsmöte.

§ 6 Dagordning vid årsmöte (ordinarie avdelningsmöte)
Vid ordinarie avdelningsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av funktionärer vid årsmötet
2 Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
3. Styrelsens berättelse
4. Revisorernas berättelse
5. Faställande av balansräkning
6. Fråga om ansvarsfrihet
7. Förslag från styrelsen
8. Motioner från medlemmarna
9. Fastställande av traktamenten och reseersättningar
10. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
11. Val av avdelningsordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare
13. Val av revisorer jämte ersättare
14. Val av ombud jämte ersättare till SIC kongress
15. Val av valberedning
16. Medlemsavgifter
17. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning

Till kongressombud utses, förutom avdelningens ordförande - eller ersättare för denne - som är självskriven, ett (1) ombud för varje påbörjat 5-tal aktiva medlemmar.

§ 7 Rösträtt vid avdelningsmöte
Alla medlemmar har närvaro-, yttrande, och förslagsrätt på årsmötet.

Aktiv medlem inom avdelningen är röstberättigad vid avdelningsmöte.

Styrelsens ledamöter har förslags- och rösträtt utom i frågor som avser den gångna tidens
förvaltning och vid val av revisorer

§ 8 Kallelse till avdelningsmöte
Kallelse till ordinarie avdelningsmöte skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före avdelningsmötet


§ 9 Motioner
Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion kan ställas både till avdelningen och SIC för att behandlas på kommande kongress

Motion skall inlämnas till avdelningsstyrelsen senast 31 december

STYRELSE
§ 10 Styrelsen
Avdelningens syrelse, som har sitt säte i .............. utövar ledningen av avdelningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet samt av SIC fattade beslut.

Styrelsen består av lägst fem ledamöter med lägst tre ersättare och väljs av årsmötet för en tid av två år

§ 11 Konstituering
Styrelsen utser en av ledamöterna till vice ordförande i avdelningen, Vice ordföranden skall vid förhinder för ordföranden överta dennes uppgifter.

Styrelsen skall också inom eller utom sig utse sekreterare och kassör samt den eller de som har att teckna avdelningens firma.

Dessutom kan styrelsen utse ett verkställande utskott bestående av avdelningens ordförande och lägst två övriga ledamöter.

§ 12 Sammanträden
Styrelsen sammanträder minst två (2) gånger/år samt då ordföranden eller verkställande utskottet så finner lämpligt eller minst en tredjedel av styrelsen så begär

§ 13 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att:
verkställa av avdelningsmötet fattade beslut;
verka för en fulltalig anslutning till avdelningen
företräda medlemmarna inför lokala myndigheter och eljest då så anses påkallat;
förbereda ärenden, som skall förekomma vid avdelningens årsmöte;
förvalta avdelningens tillgångar;
avge rapporter, redovisningar och yttranden;
hålla fullständig och aktuell medlemsförteckning och till SIC fortlöpande
lämna uppgifter om aktiva och passiva medlemmar ;

samt

i övrigt arbeta för fullföljandet av avdelningens uppgifter.

REVISORER
§ 14 Revisorer
Styrelsens verksamhet och avdelningens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte
ersättare utses på ordinarie avdelningsmötet för tiden till och med nästföljande ordinarie
avdelningsmöte.

§ 15 Revision
Avdelningens räkenskapsår är kalenderår om inte SIC:s styrelse beslutar annat

Räkenskaperna jämte styrelsens berättelse skall senast den 15 februari överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisionen skall vara verkställd och revisionsberättelse avgiven till styrelsen senast två
veckor före ordinarie avdelningsmöte.

§ 16 Styrelse- och revisionsberättelse
Avdelningsstyrelsen skall årligen senast en månad efter det ordinarie avdelningsmöte hållits till SIC rapportera:

Styrelsens sammansättning;
Antalet aktiva och passiva medlemmar;
Redovisa väsentliga delar i föregående års verksamhet;
Planerad verksamhet under kommande år;
Förslag till hur SIC kan underlätta avdelningens verksamhet;
Redovisa vilka som utsetts till kongressombud.

ÖVRIGT
§ 17 Sanktioner
Avdelning, som anser att medlem har uppträtt illojalt mot SIC, skall anmäla det inträffade till SIC styrelse

§ 18 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas på ordinarie avdelningsmöte. För giltigt beslut
erfordras minst två tredjedelars majoritet

Beslut om stadgeändring underställs SIC styrelse för godkännande.

§ 19 Upplösning
Skall avdelningen enligt beslut av ordinarie avdelningsmöte upphöra med sin verksamhet eller enligt beslut i SIC styrelse sammanslås med annan avdelning, beslutar ordinarie avdelningsmöte med två tredjedels majoritet om hur avdelningens tillgångar skall användas.

Uppnås ej föreskriven majoritet avgörs frågan om hur tillgångarna skall användas på ett extra avdelningsmöte som hålls inom tre till sex veckor efter det ordinarie avdelningsmötet.


--------------
Dessa normalstadgar är antagna av SIC förbundsstämma 2015-05-17 och gäller från 2015-07-01

Statutes for Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund

Statutes of SIC

§ 1 Purpose
Swedish freshwater fishery organisation (SIC) is a nonpolitical organization, with the duty to protect and promote members' interests through the wholly owned corporation Swedish Freshwater Ltd (SIC AB) or similarly.

Maintain a good cohesion between the Swedish fishermen
Representing the members in different contexts
Strive for a good environment in the lakes
Promote a sustainable fishery

§ 2 Activity area
Activity area is Swedish commercial inland fishery.
The Board may extend the union's business to include a small-scale commercial fishing in the nearby sea areas for fishing for species that coincides with the other lake fishing, such as eel.

§ 3
Association's local operations are conducted by lake departments (Sjöförbund). Member of the Association shall be a member of the department. Departmental geographic area is determined by the Board.
The union consists of the following departments

Mälaren Fishery Association (Mälarens Fiskareförbund)
Hjälmaren Fishery Association (Hjälmarens Fiskareförbund)
Vättern Fishery Association (Vätterns Fiskareförbund)
Vänern Fishery Association (Vänerns Fiskareförbund)
Southern Sweden freshwater fishery Association (Södra Fiskareförbundet)

The Board may, in consultation with concerned departments change the number of departments and their activities and decide on new units.

Department statutes (standard statutes) for the department is displayed as "Normalstadgar...." above. Department wishing to change their statutes shall notify the change and make a request to the Board.

A department approved constitutional amendment shall not apply until Such amendments are approved by the union.

§ 4 Membership
Fishermenin activity area may be granted membership in the union. Other persons, who are supporting commercial fishery, may be granted membership in the union.

Member, who made major contributions to fisheries may be by the Board appointed as a honorary member.

Active member fishermen engaged in commercial fishing. The Board determines criterias.

Other members are passive.

Membership is granted by the Department Board or the Board of the Association.

Excluded member may only be granted re-entry by the SIC's board.
Members who leave, or are excluded of SIC is not entitled to the procurement of part of the SIC's assets.


§ 5 Membership fees
Members shall make such annual payment as decided in federal meeting.

Members wishing to use the SIC Services in Insjöfiskarenas AB (SIC Ltd) shall pay one of the general meeting adopted annual service fee.


§ 6 Congress (Kongress)- Association Meeting
Congress (Kongress) is the union's highest governing body.


§ 6 Congress
Regular Congress will be held every third year (start 2015) before the end of May at a time and place as the Board may determine.


§ 7 Extra Congress
Extra's Congress can be held when at least two-thirds of the departments so want, or if the Board or Accountants so decides. At an extraordinary Congress might only convicted items be giving considerations.


§ 8 The Agenda of the regular Congress
The Congress, the following shall occur:
First Roll call and determination of the electoral register
2nd Election of officers
3rd Question if the Congress is advertised in a statutory way
4th The Board's report
5th The auditors' report
6th Determination of the balance sheet
7th Matter of resposibility discharge of the board
8th Election of Directors
9th Election of Chairman
10th Election of Vice Chairman
11th Election of deputies to the Board
12th Election of Auditors
13th Election of Deputies to auditors
14th Election of Nomination Committee
15th Determination of membership
16th Establishment of rules for fees and allowances
Matters not included on the agenda may be admitted to discussion, but may not lead to decisions.


§ 10 Representative to the union meeting
Each department is entitled to a representation (proxy) per each commenced 5-members. Each representative shall have a deputy representative.


§ 11 Right of attendance at union meeting
Member is entitled to attend the union meeting and have the right to speak.

Also board members, auditors and employees have the right to attend the congress and has voice but no vote in all existing issues. Board members have proposal and voting rights except in matters that relate to the past management and election of auditors.

§ 12 Right to vote at the union meeting
Board members and proxies has at the congress one vote. The right to vote is exercised in person. Event of a tie, the opinion which is assisted by the Chairman is valid, except for individual candidates when the sense is assisted by the nomination committee is valid.


§ 13 Proposition Right to union meeting
Proposition right is due to the department and member of the SIC. Motion must noted at the Board no later than six weeks before the union meeting's opening.

§ 14 Notice to attend the union meeting
Notice of the Annual Association Meeting shall be sent to departments within one month in advance.

Delegates and divisions shall be obtained annual financial report, audit report and motions, together with proposals from the Board as soon as these documents are produced, however, it shall do so no later than two weeks before the union meeting's opening.


§ 15 Notice of extraordinary union meeting
Notice of extraordinary union meeting shall be sent to departments within 14 days in advance.BOARD

§ 16 The Board
Board has its seat on the place Board determines. In addition; the management of the business may be seated elsewhere.

The Board consists of not more than seven members and an equal number of deputies, and is elected by the congress for a term of congress period.

Vacancys during the period will be replaced by the board.


§ 17 The Board's constitution
The board may appoint an executive committee consisting of union chairman and not more than three members and as many substitutes. The Board appoints the secretary and who shall sign the union's firm.


§ 18 Meetings of the Board
The Board shall meet at least twice a year.

The Board shall be convened when the chairman or a majority of its members as it considers appropriate.

The Board decisions are valid when at least half of its members are present. The Chairman holds the tie vote.


§ 19 The Board's duties
It is incumbent upon the Board to ensure that members' interests are fullfilled in daily operations, this must be done by

- To enforce the covenant meeting made decisions,
- To give judgment in cases that do not have to be submitted to the union meeting,
- To prepare matters to be present at congress
- To provide the board protocols of the board meetings, etc., and
- To manage the union's assets on a long-term economic sustainable manner.


§ 20 Instructions
The Board is responsible for hiring staff and setting of tasks and conditions for their employment.


AUDITORS

§ 21 Public Accountants
SIC has its book-keeping in calendar-year system, unless the union meeting decides otherwise.

Association's accounts and the Board's activities are scrutinized by two auditors, at least one must be qualified. The auditors and two deputies are appointed by the union meeting.

The accounts together with the Board's report are at least six weeks before the regular union meeting submitted to the auditors for review.

§ 22 Audit Report from Public- and layman accountant
Audit must be completed and the audit report delivered no later than march 31.


OTHER

§ 23 Penalties and sanctions
In the event of receival of a report on the reprehensible conduct of a member; The Board shall investigate the matter. The person under investigation shall be given the opportunity to comment.
If the Board finds that the member who acted in bad faith or opposed the union's interests or purposes, badly enough that he should not be a member of the union, he can be ruled out by a united federation. Members who do not accept expulsion decision, is entitled to request the Board's review of the decision within 30 days from the date the decision was taken.


§ 24 disputes
Upcoming disputes between the union and an individual member shall be referred to the District Court for the union headquarters. The District Court can not be appealed.

§25 Amendment of statutes
Amendment of these statutes can be decided at the Annual Congress of at least two thirds of the present voting agreeable.

Amendments to the Statutes may also be effected by a decision of two (2) consecutive congresses. The second congress held not earlier than two (2) and maximum six (6) months after the first congress closing.

§ 26 Dissolution of the union
SIC could not be dissolved with less it is decided on congress by at least three-fourths of all votes cast at two (2) consecutive congresses, one of whom shall be a regular.

Shall the Association's activities cease, distributed assets between the remaining members in proportion to their over the past 5 years of paid membership and service fees under § 5 of these Statutes or used for purposes for which the ordinary Congress decides.

---

These statutes were adopted by an Extraordinary Congress 2004-12-15


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]