siclogo
siclogo

Vild VänerfiskLeader

Projektet är ett samarbete mellan Leader Fiskeområde Vänern, Europeiska Fiskerifonden och Svenska Insjöfiskarenas AB.Projektledare är Ove Ringsby och Yvonne Norlén
Projektägare är Svenska Insjöfiskarenas AB


BGBlomProjektets syfte:


Tanken med detta projekt är att öka intresset för vildfångad vänerfisk bland utvalda restauranger i vänerområdet. Många krogar arbetar målmedvetet med att stärka sin profil genom att lägga tonvikt på användning av ekologiska, närproducerade varor. Lokal, vildfångad fisk är en intressant möjlighet som kan passa bra i en sådan varumärkesprofilering. Ett hinder i detta sammanhang är att många krögare inte har så god kunskap om den fisk som finns att tillgå lokalt, och vilka möjligheter som finns att skapa spännande, innovativa rätter med vänerfisk som bas. Vi tror det finns goda möjligheter att lyfta fram, synliggöra och stärka intresset för vänerfisk. Det ska förhoppningsvis leda till ökad satsning på lokal fisk bland krogarna runt Vänern. Därmed kan också intresset öka bland kroggäster i allmänhet, vilket i sin tur, hoppas vi, ska innebära ökad efterfrågan och bättre priser på fisk från Vänern.
Det nuvarande Vänerfisket är riktat mot ett fåtal arter. I projektet vill vi väcka intresse för användning av fler, i dagsläget undervärderade, arter. Det hoppas vi kan bidra till att minska fiskets sårbarhet vid tillfälliga variationer i tillgång och kundefterfrågan. Ett mindre ensidigt fiske ökar också förutsättningarna för ekologisk balans i bestånden och ett biologiskt och ekonomiskt hållbart fiske.RestaurangbesökProjektets mål:


• Säkerställa en lönsam volym av yrkesmässigt fiskad
vildfångad vänerfisk som säkrar distributionsekonomi,
hållbarhet och kvalité.
• Hitta effektiva samarbetsformer mellan yrkesfiskarena,
grossister och renommerade krogar. * Uppnå spinoffeffekter
såsom distribution, kvalitetssäkring och ökat kommersiellt
intresse för fler arter, t ex abborre, gädda, lake och
laxöring.
• Medverkande krogars beställning av "undervärderade arter" (alla
vänerfiskprodukter förutom gös och löjrom) ska ha ökat med
minst 50%
• Den totala volymen fisk som levereras till medverkande krogar
ska ha ökat med minst 25%
• Skapat spårbarhet så vildfångad vänerfisk kan särskiljas från
annan fisk. Till exempel genom utökad Msc-certifiering.
• Kvalitetssäkrat samarbetet mellan yrkesfiskare – grossist –
krögare. Till exempel genom SIC:s arbete med s.k. Blockkedjor.
• Alla medverkande fiskare ska tillämpa de riktlinjer som gällt
för tidigare certifieringen "Närfiskat".
• Kvalitetskriterier ska vara fastställda och förankrade bland
alla medverkande parter
• Alla medverkande ska vara nöjda med valda
distributionslösningar
• Minst två utbildningstillfällen för ökad kunskap om
"undervärderade arter" med totalt minst 10 deltagare ska
genomföras
• En grafisk profil, logotype och varumärkesskydd samt tryckt
informationsmaterial till grossist, turister och konsumenter
ska tas fram.
• Minst 3 olika lanseringsevents ska genomföras på olika platser
runt Vänern

Förstudierapport april 2019


Rapport om förstudie

Förstudierapport april 2020


Länk till projektets hemsida
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]