siclogo
siclogo

Ingivna remissvar och Yttranden
SIC;s remissvar avseende Livsmedelsberedskap

SIC;s remissvar avseende pausering av kraftverksrivning

SIC;s remissvar avseende försök till namngivning av obesläktad fisk till gös

SIC;s intervjusvar avseende regeländringar för utmärkning

Remissvar angående nya regler för transport av levande djur

Remissvar angående av Svea Livgardes anhållan om dikning på övningsfältet Sundby

Remissvar angående yt- och grundvatten i Eskilstuna

Remissvarangående angående ersättning för viltskada

Remissvar till Nvv angående förvaltningsplan för skarf

Synpunkter till Hav angående regerinsuppdrag om licensprövningar och beståndsuppskattningar

Remiss angående ändring av rapporteringssystem

Svar på remiss angående ändring av rapporteringssystem

Yttrande över nytt vattenintag till Trollhättans kommun

SIC:s svar 20230314 angående remiss om ålfiske

SIC:s skrivelse till Hav angående kort rapporteringstid av fångster

SIC:s remissvar angående paus i miljövillkor

SIC:s samrådssvar angående förändringar i Baskarp

SIC:s remissvar angående elektronisk rapportering

SIC:s remissvar till Transportstyrelsen angående förslag till avgifter

SFPO:S och SIC:s remissvar till Livsmedelsverket angående förslag till gränsvärde för Pfas
Livsmedelsverkets förslag till gränsvärden del 1
Livsmedelsverkets förslag till gränsvärden del 2
Livsmedelsverkets förslag till gränsvärden del 3

Förslag till delegater i övervakningskommitté avseende Havs- och fiskeriprogrammet 20220505
Yttrande över övervakningskommitté avseende Havs- och fiskeriprogrammet 20220505

Remissvar angående ålregler 20220322

Skrivelse till Svt angående felaktigheter i uttalande från Hav 13/2 2022

Samrådsförfrågan över ändringar i Lidköpings hamn
Vårt samrådsyttrande över Lidköpings hamn

Svar på remiss nummer 3 gällande östra Vänern
Remiss nummer 3 gällande östra Vänern
Remiss nummer 3 gällande östra Vänern. Tillägg till remiss

Svar på remiss gällande fiske av lax i Östersjön samt fiske med fast redskap

Hemställan till länsstyrelserna kring Hjälmaren om avhjälpande av vanhävd enligt 29§ i fiskelagen

Svar på remiss från Transportstyrelsen om avgiftsförändringar. Länk till remiss i svaret under tecknande

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande förslag om ålfiskestopp och sumpar
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten sändlista
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Konsekvensutredningen
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Svar från SIC

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande förslag om fiskereglering i skyddade områden
Remissens konsekvensutrednin
Remissens påverkan på vattenmiljön
Vårt remissvar

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om regler för landning av torsk
Remissens konsekvensbeskrivning
SIC:s yttrande om remissen

Regeringsuppdrag till SLV om beredskapsplan för kärntekniska olyckor
SLV:s beredskapsplan för kärntekniska olyckor
SIC:s ytrrande om SLV:s beredskapsplan för kärntekniska olyckor

Missiv Remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
Remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
Konsekvensbeskrivning för remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
Vårt svar på remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

Remiss gällande ändringar om föreskrifter om fångstrapportering
Konsekvensbeskrivning av remissen
Vårt remissvar

SIC:s remissvar angående redskap och plaster

SIC:s anmälan om vanhävd i Vänern
Länsstyrelsens begäran om komplettering
SIC:s komplettering
Länsstyrelsers anmodan till Hav om bättring
Förfrågan om resultat av anmodan

Efterfrågad skrivelse till Infrastrukturministern angående ohemula avgifter 2020-03-23
Senkommet svar från departementet 2020-09-30
Vårt snarta genmäle på svar från departementet2020-10-01
Inlaga till Transportstyrelsen angående ohemula avgifter 2020-10-02

Remissvar till regeringen om jakttider m.m.

Yrkesfiskestrategi från Jordbruksverket
Yttrande över Yrkesfiskestrategi

Remiss om fredningsområde
Remiss om fredningsområde - konsekvensbeskrivning
Remiss om fredningsområde - karta
SIC:s remissvar på fredningsomåde i Vänern
SIC:s följdfråga 20201007 angående remissen
Havs svar på vår följdfråga 20201007
SIC:s yttrande 20201015 angående Havs svar

Inlaga till kommuner om svartfiske i Vänern och Vättern

SIC:s svar på förslag till ändrade kräftregler
Fiskevattenägarnas svar på förslag till ändrade kräftregler, till vilket vi hänvisar
Remissen

SIC:s svar på Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 1
SIC:s svar på Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 2
Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 2

SIC:s svar på Jbv remiss om nya föreskrifter kring djurhälsokrav
Jbv remiss om nya föreskrifter kring djurhälsokrav

Hjulstabron - Åtgärdsvalsstudie
Samråd Hjulstabron
Samrådsunderlag Hjulstabron, Väg 55
Svar på: Samråd Trafikverket Hjulstabron

Länsstyrelsernas förslag till fiskeregler i Vänern
Förbundets reaktion på förslag om fiskeregler
Länsstyrelsernas svar på förbundets reaktion

Remiss om Förslag till nya föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
Svar på: Remiss om Förslag till nya föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
Arbetschema för djurhälsoförordning (Jbv)


Remiss om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur
Svar på: Remiss om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
Svar på: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss ytvatten
Svar på: Remiss ytvatten

Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta
Svar på: Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta

Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
Svar på: Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
Svar på: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [
Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Reservdelsförteckning Gös


Utsläpp av ål vid Lilla Edet