siclogo
siclogo

Ingivna remissvar och Yttranden
SIC:s svar 20230314 angående remiss om ålfiske

SIC:s skrivelse till Hav angående kort rapporteringstid av fångster

SIC:s remissvar angående paus i miljövillkor

SIC:s samrådssvar angående förändringar i Baskarp

SIC:s remissvar angående elektronisk rapportering

SIC:s remissvar till Transportstyrelsen angående förslag till avgifter

SFPO:S och SIC:s remissvar till Livsmedelsverket angående förslag till gränsvärde för Pfas
Livsmedelsverkets förslag till gränsvärden del 1
Livsmedelsverkets förslag till gränsvärden del 2
Livsmedelsverkets förslag till gränsvärden del 3

Förslag till delegater i övervakningskommitté avseende Havs- och fiskeriprogrammet 20220505
Yttrande över övervakningskommitté avseende Havs- och fiskeriprogrammet 20220505

Remissvar angående ålregler 20220322

Skrivelse till Svt angående felaktigheter i uttalande från Hav 13/2 2022

Samrådsförfrågan över ändringar i Lidköpings hamn
Vårt samrådsyttrande över Lidköpings hamn

Svar på remiss nummer 3 gällande östra Vänern
Remiss nummer 3 gällande östra Vänern
Remiss nummer 3 gällande östra Vänern. Tillägg till remiss

Svar på remiss gällande fiske av lax i Östersjön samt fiske med fast redskap

Hemställan till länsstyrelserna kring Hjälmaren om avhjälpande av vanhävd enligt 29§ i fiskelagen

Svar på remiss från Transportstyrelsen om avgiftsförändringar. Länk till remiss i svaret under tecknande

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande förslag om ålfiskestopp och sumpar
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten sändlista
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Konsekvensutredningen
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Svar från SIC

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande förslag om fiskereglering i skyddade områden
Remissens konsekvensutrednin
Remissens påverkan på vattenmiljön
Vårt remissvar

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om regler för landning av torsk
Remissens konsekvensbeskrivning
SIC:s yttrande om remissen

Regeringsuppdrag till SLV om beredskapsplan för kärntekniska olyckor
SLV:s beredskapsplan för kärntekniska olyckor
SIC:s ytrrande om SLV:s beredskapsplan för kärntekniska olyckor

Missiv Remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
Remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
Konsekvensbeskrivning för remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
Vårt svar på remiss gällande nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

Remiss gällande ändringar om föreskrifter om fångstrapportering
Konsekvensbeskrivning av remissen
Vårt remissvar

SIC:s remissvar angående redskap och plaster

SIC:s anmälan om vanhävd i Vänern
Länsstyrelsens begäran om komplettering
SIC:s komplettering
Länsstyrelsers anmodan till Hav om bättring
Förfrågan om resultat av anmodan

Efterfrågad skrivelse till Infrastrukturministern angående ohemula avgifter 2020-03-23
Senkommet svar från departementet 2020-09-30
Vårt snarta genmäle på svar från departementet2020-10-01
Inlaga till Transportstyrelsen angående ohemula avgifter 2020-10-02

Remissvar till regeringen om jakttider m.m.

Yrkesfiskestrategi från Jordbruksverket
Yttrande över Yrkesfiskestrategi

Remiss om fredningsområde
Remiss om fredningsområde - konsekvensbeskrivning
Remiss om fredningsområde - karta
SIC:s remissvar på fredningsomåde i Vänern
SIC:s följdfråga 20201007 angående remissen
Havs svar på vår följdfråga 20201007
SIC:s yttrande 20201015 angående Havs svar

Inlaga till kommuner om svartfiske i Vänern och Vättern

SIC:s svar på förslag till ändrade kräftregler
Fiskevattenägarnas svar på förslag till ändrade kräftregler, till vilket vi hänvisar
Remissen

SIC:s svar på Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 1
SIC:s svar på Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 2
Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 2

SIC:s svar på Jbv remiss om nya föreskrifter kring djurhälsokrav
Jbv remiss om nya föreskrifter kring djurhälsokrav

Hjulstabron - Åtgärdsvalsstudie
Samråd Hjulstabron
Samrådsunderlag Hjulstabron, Väg 55
Svar på: Samråd Trafikverket Hjulstabron

Länsstyrelsernas förslag till fiskeregler i Vänern
Förbundets reaktion på förslag om fiskeregler
Länsstyrelsernas svar på förbundets reaktion

Remiss om Förslag till nya föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
Svar på: Remiss om Förslag till nya föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
Arbetschema för djurhälsoförordning (Jbv)


Remiss om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur
Svar på: Remiss om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
Svar på: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss ytvatten
Svar på: Remiss ytvatten

Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta
Svar på: Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta

Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
Svar på: Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
Svar på: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [
Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Reservdelsförteckning Gös


Utsläpp av ål vid Lilla Edet